sábado, 27 de agosto de 2011

108 nomes de Ganesha


OM GANESHWARAI NAMAH
OM GANKRIDYA NAMAH
OM GANNATHAYA NAMAH
OM GANADHIPAYA NAMAH
OM EKDRISHTAYA NAMAH
OM VAKRATUNDAYA NAMAH
OM GAJVAKRAYA NAMAH
OM MAHODARAYA NAMAH
OM LAMODARAYA NAMAH
OM DHUMRAVARANAYA NAMAH
OM VIKTAYA NAMAH
OM VIGHNANAYAKAYA NAMAH
OM SUMUKHAYA NAMAH
OM DUMU NAMAH
OM BUDDHAYA NAMAH
OM VIGHNARAJAYA NAMAH
OM GAJANAYA NAMAH
OM BHIMAYA NAMAH
OM PRAMODAYA NAMAH
OM AANODAYA NAMAH
OM SURAN NANDAYA NAMAH
OM MOHATKATAYA NAMAH
OM HAYRAMBHAYA NAMAH
OM SHAMBARAYA NAMAH
OM SHAMBHAVEY NAMAH
OM LAMBAKARNAYA NAMAH
OM MAHABALAYA NAMAH
OM NANDANAYA NAMAH
OM ALAMPATAYA NAMAH
OM ABHIRVEY NAMAH
OM MEGHNADAYA NAMAH
OM GANGAJAYA NAMAH
OM VINAYKAYA NAMAH
OM VIRUPAKSHAYA NAMAH
OM DHIRSHURAYA NAMAH
OM VARPRADAYA NAMAH
OM MAHA GANPATYE NAMAH
OM BUDDHIPRIYAYA NAMAH
OM SHIPRA PRASADNAYA NAMAH
OM RUDRA PRIYAYA NAMAH
OM GANADHYAKSHAYA NAMAH
OM UMA PUTRAYA NAMAH
OM AAGHNASHAYA NAMAH
OM KUMAR GURVE NAMAH
OM EESHAN PUTRAYA NAMAH
OM MUSHAK VAHANAYA NAMAH
OM SIDDHI PRIYAYA NAMAH
OM SIDDHA VINAYAKAYA NAMAH
OM SIDDHAYA NAMAH
OM AVIGHAYA NAMAH
OM TUMBARVE NAMAH
OM SIMHAVANAYA NAMAH
OM MOHINI PRIYAYA NAMAH
OM KATAGKANTAYA NAMAH
OM RAJ PUTRAYA NAMAH
OM SHAALKAYA NAMAH
OM SAMMITAYA NAMAH
OM AMITAYA NAMAH
OM KUSHMA MANDSAMSAMBHOOTHYE NAMAH
OM DURJAYA NAMAH
OM DHURJAYA NAMAH
OM JAYAYA NAMAH
OM BHOOPATYE NAMAH
OM BHOOVANPATYE NAMAH
OM AVYAYA NAMAH
OM VISHWAKATRE NAMAH
OM VISHWA MUKHAYA NAMAH
OM VISHWA RUPAYA NAMAH
OM NIDHYE NAMAH
OM GHRUNYE NAMAH
OM KRAYE NAMAH
OM KAVINA MRUSHBHAYA NAMAH
OM BHRAMANAYA NAMAH
OM BHRAMANASPATYE NAMAH
OM JYESHTA RAJAYA NAMAH
OM NIDDHI PRIYA PATI PRIYAYA NAMAH
OM SURYA MANDAL MADHYA GAYAY NAMAH
OM KARAHATIDHAVSTA SINDHU SALILAYA NAMAH
OM PUSHDANTABHIDE NAMAH
OM UMANGKELIKUTUKINE NAMAH
OM MUKTIDAYA NAMAH
OM KUKPALNAYA NAMAH
OM KIRITINE NAMAH
OM KUNDALINE NAMAH
OM HARINE NAMAH
OM VANMALINE NAMAH
OM MANOMAYAY NAMAH
OM VYUUKHYAHATYDTYATSHRIYE NAMAH
OM PADAHATIJITSHITYE NAMAH
OM SADHYOJAATSVARNAMUJYAMEKILINE NAMAH
OM DUDIRMITHRITE NAMAH
OM DUSWAPNAHRITE NAMAH
OM PRASHANAYA NAMAH
OM GUNINE NAMAH
OM NAADPRATITHISTAYA NAMAH
OM SURUPAYA NAMAH
OM SARVANETRADHIVASAYA NAMAH
OM VIVASANA SHRAVAYA NAMAH
OM PITAMBARAYA NAMAH
OM KHANDARDAYA NAMAH
OM KHANDENDUKRUTSHEKHARYA NAMAH
OM CHITRANGDASHYAMDASHNAYA NAMAH
OM BHAALCHANDRAYA NAMAH
OM CHATURBHURJAYA NAMAH
OM YOGADHIPAYA NAMAH
OM TARKSTAYA NAMAH
OM PURSHAYA NAMAH
OM GAJKARNAKAYA NAMAH
SHREE GANESHAYA NAMAH SHREE DEVI SARASWATEYA NAMAH SHREE GURUBHYO NAMAH

Nenhum comentário:

Postar um comentário